KAKO PROMENA STATUSA KOMPANIJE UTIČE NA KORIŠĆENJE KOMPANIJSKOG PREFIKSA


mr Gordana Korać, dipl.ecc
Viši stručni saradnik za rad sa članstvom

U praksi, kroz svakodnevnu komunikaciju sa našim članicama, korisnicima GS1 sistema, susrećemo se sa različitim zahtevima, pitanjima i situacijama. Najčešće se odnose na pravila korišćenja GS1 sistema u raznim poslovnim procesima, štampu i verifikaciju bar kodova, i tome sl., ali se, takođe, vrlo često srećemo sa situacijama, u kojima se kao moguć problem postavlja promena statusa pravnog lica i nedoumice oko pravila daljeg korišćenja dodeljenog kompanijskog prefiksa u tim okolnostima.
Iz tih razloga, smatrali smo da bi ovaj tekst koristio GS1 članicama, u smislu informisanja, bližeg upoznavanja sa pravilima korišćenja kompanijskog prefiksa i njihovom adekvatnom primenom.
Ukoliko članica GS1 promeni svoj pravni status (npr. preregistracija iz STR/SZR u DOO, iz OD u DOO, itd.) ili se javi potreba za promenom nosioca prava nad kompanijskim prefiksom, usled pripajanja, spajanja ili prodaje, nacionalna asocijacija GS1 Srbija mora o tome biti obaveštena najkasnije u roku od 15 dana. Ova obaveza utvrđena je Ugovorom (član 4, stav 4 i 5 Ugovora -  www.gs1yu.org/uclanjenje/ugovor.pdf )  koji se potpisuje između kompanije i asocijacije GS1 Srbija, prilikom stupanja kompanije u članstvo GS1 Srbija i dodeljivanja kompanijskog prefiksa.

U daljem tekstu ćemo navesti najčešće oblike promena kompanijskog statusa, i njihov uticaj na korišćenje kompanijskog prefiksa.

Pripajanje ili spajanje

Članice GS1 Srbija koje su prvobitni nosioci prava nad kompanijskim prefiksom, dužna su da obaveste asocijaciju GS1 Srbija o svom pripajanju ili spajanju sa novom kompanijom. Po pravilu, kompanija koja je izvršila pripajanje tj. novonastala kompanija preuzima brojeve pripojene kompanije, tj.udruženih kompanija.
Roba, koju pripojena kompanija proizvodi pod svojim GS1 kompanijskim prefiksom, može se istim prefiksom obeležavati i posle spajanja, sve dok nova kompanija ima kontrolu nad tim prefiksom. Ukoliko želi, nova kompanija može, kako proizvode iz asortimana stare kompanije, tako i sopstveni asortiman  proizvoda, označiti “preuzetim” GS1 prefiksom.
Taj “prenos” kompanijskog prefiksa, vrši se kroz jednostavnu proceduru. Poštom ili lično na adresu GS1 Srbija se dostavljaju sledeća dokumenta:
Pisane izjave stare i nove kompanije, obe potpisane od strane ovlašćenog lica moraju da budu overene sopstvenim pečatima. Izjava pripojene kompanije treba da sadrži kratak opis promene  pravnog statusa i zahtev da se kompanijski prefiks prenese na novu kompaniju. Nova kompanija se svojom izjavom obavezuje da , uz kompanijski prefiks, prihvata i sve obaveze prema GS1 Srbija, uključujući i redovno podmirivanje godišnje članarine (ovu izjavu daje nova kompanija).
Kao prilog izjavama, Asocijaciji se dostavlja i kopija ugovora o pripajanju, a ukoliko se radi o spajanju  i formiranju nove kompanije, dostavlja se kopija rešenja od APR, kao i njena PIB potvrda.
Tek po osnovu dostavljene dokumentacije, i potpisanog novog Ugovora izmedju nove kompanije i GS1 Srbija, nova kompanija postaje nosilac prava nad kompanijskim prefiksom pripojene kompanije.

Delimična kupovina

Ukoliko kompanija kupi deo druge kompanije, čiji  GS1 kompanijski prefiks koriste i delovi koji nisu bili predmet prodaje, onda kompanija-kupac mora, u roku od jedne godine, da promeni GTIN kodove na artiklima koje proizvodi “kupljeni deo”, kao i GLN brojeve, iz razloga što će kompanija, koja je prodala jedan svoj deo, nastaviti da koristi kompanijski prefiks u označavanju svoje robe, a pravilo je da jedan kompanjski prefiks može koristiti isključivo jedno pravno lice.
Prilikom sastavljanja ugovora o kupovini, obe kompanije bi trebale razmotriti pravila o korišćenju GTIN brojeva i ostalih GS1 identifikacionih ključeva.
(info-link o GS1 identifikacionim ključevima:  www.gs1yu.org/productsolutions/idkeys/idkeys.htm ) .
Prvom mogućom prilikom, kompanija-kupac treba da započne postepeno uvođenje bar kod brojeva iz sopstvenog opsega brojeva za proizvode kupljenog dela (najbolje prilikom redizajniranja pakovanja/ambalaže ili ponovne štampe ambalaže/etiketa za nove količine tih proizvoda).
Ukoliko kompanija-kupac nema sopstveni kompanijski prefiks, treba da se obrati Asocijaciji GS1 Srbija, radi njegove dodele:

Deljenje ili odvajanje

Kada se jedna kompanija podeli na dve ili više zasebnih kompanija, neophodno je da se GS1 kompanijski prefiks prvobitne kompanije prenese isključivo na jednu novonastalu kompaniju.
Odluka o tome, koja od novonastalih kompanija preuzima stari prefiks, donosi se pre samog procesa deljenja, odnosno odvajanja, unutar matične kompanije, i ona mora da bude deo ugovora o formiranju novih kompanija. Preporuka je da se prilikom donošenja ove odluke kompanije rukovode principom minimiziranja broja izmena GTIN kodova na artiklima.
Drugim rečima, kompanijski prefiks bi trebalo da preuzme ona novonastala kompanija, koja preuzima najveći deo asortimana artikala.
Sve ostale kompanije, koje su prilikom deljenja ili odvajanja ostale bez GS1 kompanijskog prefiksa, moraju da se obrate nacionalnoj asocijaciji GS1 Srbija, radi dodele novih kompanijskih prefiksa, kako bi obeležili svoje artikle:


Promena pravne forme – preregistracija

U slučaju da  članica GS1 promeni pravnu formu, (primera radi, preregistruje se iz SZTR/SZR u DOO), dužno je da o novonastalim promenama obavesti asocijaciju GS1 Srbija, najkasnije u roku od 15 dana, od dana preregistracije.
Ona može da nastavi sa korišćenjem kompanijskog prefiksa, (ukoliko je vlasnik isti), putem sledeće procedure:
Poštom ili lično na adresu GS1 Srbija, dostavlja se pisana izjava pravnog lica, potpisana od strane ovlašćenog lica  i overena pečatom, sa kratkim opisom promene pravne forme,  zahtevom da se kompanijski prefiks prenese na “novu” kompaniju i izjavom da se, uz kompanijski prefiks, preuzimaju i sve druge obaveze prema GS1 Srbija, uključujući i redovno podmirivanje godišnje članarine.
Kao prilog izjavi, Asocijaciji GS1 Srbija se dostavlja kopija rešenja o registraciji pravnog lica od APR i  PIB potvrda.
Po dostavljanju dokumentacije i potpisivanju novog Ugovora izmedju nove kompanije i nacionalne asocijacije GS1 Srbija, nova kompanija može nastaviti sa korišćenjem kompanijskog prefiksa.

GS1 Srbija - Пословно удружење - бар кодови: Poverenje počinje sa GS1 Cloudom

GS1 Srbija - Пословно удружење - бар кодови: Poverenje počinje sa GS1 Cloudom: Danas, više nego ikada ranije, potrošači očekuju jednostavan i jedinsten način pristupa poverljivim podacima o proizvodima koji potiču...

Poverenje počinje sa GS1 Cloudom

Danas, više nego ikada ranije, potrošači očekuju jednostavan i jedinsten način pristupa poverljivim podacima o proizvodima koji potiču od vlasnika brenda ili proizvođača. Od različitih kanala koji se koriste za traženje informacija, potrošači očekuju da dobiju poverljive i tačne podatke o proizvodu, odnosno potvrdu da je određeni proizvod stvarno isti kao što je opisano. Istovremeno, kompanije rade na izgradnji odnosa poverenja sa svojim klijentima, kroz koje će odnosi preduzeća poboljšati opšti utisak o proizvodu, povećati zadovoljstvo, lojalnost i na kraju potrošnju proizvoda. Ovo pozitivno iskustvo zavisi od jedinstvene identifikacije proizvoda i mogućnosti stavljanja poverljivih podataka o proizvodu kroz različite kanale.

Do sada nije bilo jedne platforme za vlasnike brendova gde bi mogli da dele osnovne podatke o svojim proizvodima širom sveta. Nije bilo načina na koji prodavci, e-trgovci i e-tržišta mogu proveriti i verifikovati podatke i identifikatore proizvoda GS1 u svojim sistemima. Programeri aplikacija i provajderi su rešenja morali prikupljati podatke iz različitih i često nepouzdanih izvora.

GS1 Cloud to menja


GS1 Cloud će biti najveći izvor pouzdanog poverenja za proizvode širom sveta: jedinstveni izvor za proveru, pregled i pretraživanje osnovnih pouzdanih podataka za milione proizvoda identifikovanih sa Global Trade Item Number (GTIN). Svaka kompanija će moći da pristupi podacima o proizvodima koji potiču od samih proizvođača ili vlasnika brenda, te će preduzeća moći da polože osnovu za izgradnju poverenja sa svojim klijentima deljenjem poverljivih podataka.

GS1 Cloud nudi pogodnosti za sve zainteresovane strane u informacionom ekosistemu - naročito za krajnjeg korisnika podataka: potrošača.

Vlasnici brendova i proizvođača

GS1 Cloud daje vlasnicima brendova i proizvođačima dostupnost pouzdanih podataka za svoje proizvode koji dolaze do krajnjih potrošača. Oni će moći da vide i potvrde svoje proizvode i podatake, kao i da novi proizvodi uvođenjem u GS1 Cloud će odmah postati vidljivi potencijalnim kupcima širom sveta. Korisnici podataka, počevši od trgovaca, elektronskim prodavnicama i na pijacama u softverskih kompanija, će biti sigurni da su podaci koje primaju i koriste tačni i ažurni. Dostupnost podataka pouzdanih proizvoda direktno od vlasnika brendova i proizvođača, što dovodi do sticanja veće poverenje, veće zadovoljstvo i lojalnost potrošača.

Maloprodavci, e-prodavnice i tržišta

GS1 Cloud Platform omogućava prodavcima, e-prodavnicama i tržištima da mogu proveriti liste proizvoda u svojim bazama podataka o tome da li su proizvodi pravilno identifikovani sa važećim GTIN brojevima. Pravilna identifikacija sa važećim GTIN je ključni faktor u upravljanju kvalitetom podataka. Kompanije iz navedenih sektora će dobiti brzo i lako pristupanje podacima pouzdane proizvode koji potiču direktno od proizvođača i vlasnika brendova, a takođe će dobiti alat sa kojim mogu da traže nove proizvode u svojim prodavnicama, od bilo kog proizvođača u svetu i za svako ciljano tržište.
Koristeći platformu poverenja koja sadrži osnovne podatke za sve proizvode označene GTIN širom sveta, će značajno smanjiti vreme i troškove u vezi sa prikupljanjem i provere podataka. Na kraju najvažnija stvar je da ova platforma omogućava kompanijama iz pomenutog sektora, čime se stvara bogato potrošačko iskustvo za svoje klijente kroz isporuku poverenja podataka za proizvode koje prodaju, i to iskustvo će povećati poverenje, zadovoljstvo, lojalnost, i na kraju će povećati konkurentnost i rast svog poslovanja.

Programeri aplikacija i pružatelji rešenja

Kompanije iz ovih sektora su zadužene za kontinuirani razvoj novih aplikacija i rešenja koja su bogata informacijama i povezuju potrošače sa vlasnicima ili proizvođačima brenda. Kroz aplikacije, potrošači dele iskustva o kupljenim proizvodima, razmenjuju mišljenja i dobijaju informacije koje im trebaju pre odlučivanja da li kupiti ili ne određeni proizvod. Do sada je najveći problem za kompanije u ovom sektoru bili podaci koje su prikupljali iz različitih izvora, koji često imaju upitan kvalitet podataka o proizvodima.

GS1 Cloud programerima aplikacija i usluga rešenja omogućava sa jednog mesta pouzdane podatke o proizvodima i na taj način obezbeđuju kvalitetne podatke za svoje aplikacije koje zauzvrat povećava zadovoljstvo kupaca kada ih koristite. GS1 Cloud se integriše u mobilnim aplikacijama kroz poseban API interfejs, tako da je protok podataka između GS1 Cloud, aplikacija i sistema kompanija je lako i automatski. Dobijanje pouzdanih podataka od programera aplikatora i donosilaca odluka pomaže da se poveća pozitivno iskustvo njihovih korisnika. Kada su podaci tačni, potrošači mogu lako pronaći i kupiti ono što im je potrebno, i programeri aplikacija i rešenja usluga mogu da se koncentrišu na razvoj novih aplikacija i rešenja, bez potrebe da brinu o kvalitetu podataka.

Zakonodavci

Globalno vidljivost podataka olakšava svima da urade svoj deo posla u zaštiti bezbednosti potrošača. GS1 Claud čini da podaci koji dolaze od brendova pojednostvljuju razmenu i pristup - da zakonodavci mogu bolje upravljati procenama rizika državne granice i efikasnije da obradi proizvode u carinskim postupcima i da olakša blagovremeno isporuku robe. Podaci o poverljivosti proizvoda takođe su u interesu brojnih vladinih inicijativa kao što su humanitarni napori itd.

Google Shopping Oglasi i GTIN: Šta je potrebno da znate

Pregled

Google je nedavno najavio da će prodavci robe koju oglašavaju/reklamiraju putem Google-a,  biti u obavezi da, uz ostale neophodne podatke o proizvodu koje Google zahteva, navedu i GTIN kojim je taj proizvod već obeležen (Global Trade Item Number – globalni broj trgovinske jedinice – GS1 bar kod broj). U suprotnom, rizikuju da taj proizvod bude „neodobren“ od strane Google-a.

Ovo pravilo je zvanično objavljeno na njihovom web sajtu i može se videti putem sledećeg linka: https://support.google.com/merchants/answer/6352134?hl=en

Pružanje informacije o GTIN-u Google Oglasima može značajno koristiti svim GS1 članicama širom sveta. Mi u GS1 smo, naravno, rado podelili ove dobre vesti putem naših web sajtova, društvenih, poslovnih mreža i drugih medija, ali pre svega, moramo biti sigurni da je naša poruka jasna i u skladu sa namerama i smislom obaveštenja i informacija, koje je Google objavio u vezi sa ovom temom. 

Naime, naglašavamo da ovo novo pravilo ne znači da Google zahteva GTIN na svim proizvodima koji se reklamiraju na Google Shopping oglasima. Google samo traži da  se navede GTIN kod onih proizvoda na kojima on već postoji, odnosno, koje je proizvođač već prethodno obeležio. Google nema nameru da vlasniku brenda, ovim zahtevom nameće obavezu usvajanja standarda.

Evo nekoliko ključnih činjenica i predloga, kako bismo vam pomogli da ovu vest prosledite i promovišete na svom tržištu, bez nenamernog pogrešnog ili nepreciznog interpretiranja Google-ovih novih pravila:
 


Najčešća pitanja:

  • Šta Google zahteva od Google Shopping trgovaca.?

Google je, tokom 2015. godine, u spisak zahtevanih podataka o proizvodu, uvrstio kao obavezan podatak i globalni broj trgovinske jedinice (GTIN), i to od strane 50 određenih brendova. Zatim je proširio svoj zahtev - od 16. maja 2016. godine, svi proizvodi, koji su već prethodno obeleženi GTIN-ovima od strane proizvođača, moraju imati naveden svoj GTIN među ostalim obaveznim podacima o proizvodu, koje Google Shopping Oglasi zahtevaju; u suprotnom, rizikuju da budu odbijeni od strane Google-a.  

  • Da li su sada GTIN-ovi potrebni za sve proizvode na Google Shopping Oglasima?

Ne. Samo ako je GTIN već prethodno dodeljen proizvodu od strane prozvođača, odnosno, ako GTIN već postoji na proizvodu. Ako kompanija prodaje nove (nekorišćene) brendirane prozvode, koji se prodaju od strane više različitih trgovaca, onda ti proizvodi verovatno već imaju GTIN-ove, pa vlasnici brenda / trgovci koji ih prodaju, upravo zbog toga treba da priključe GTIN ostalim podacima o proizvodu, koje zahteva Google Shopping. 
Ova promena najverovatnije neće uticati na one proizvođače, koji sami prodaju svoje proizvode. Takođe neće uticati ni na trgovce koji prodaju korišćene, ručno izrađene ili restaurirane proizvode.

  • Koje su ključne prednosti posedovanja GTIN-ova na proizvodima plasiranim na Google Shopping Oglasima?  

Potpuniji podaci o proizvodu vode ka boljem iskustvu korisnika i većoj potražnji.
Više informacija o proizvodu od strane vlasnika brenda, pruža mogućnost bolje i preciznije pretrage od strane kupaca i obezbeđuje kvalitetniji pristup ciljnim grupama (bolje tržišno targetiranje).

  • Povećanje broja konverzija
Prema Google-u, navođenje ispravnog GTIN-a proizvoda u Google Shopping Oglasima, može povećati stopu konverzije za preko 20% (podatak baziran na internoj analizi oglašivača, koji već imaju dodate GTIN-ove skupovima podataka o proizvodu).

  • Vlasnici brenda već pružaju ove informacije

Veliki broj vlasnika robnih marki već koriste GS1 standarde, tako da će ih jednostavno uskladiti sa novim načinom korišćenja.

  • GTIN ima globalni domet
Kako su GS1 standardi globalni, korišćenje GTIN-ova na Google Shopping Oglasima otvoriće vrata mnogim vlasnicima robnih marki za početak saradnje sa trgovcima širom sveta. 

GS1 Srbija - Пословно удружење - бар кодови: INFORMACIJA OKO NOVE UPOTREBE GS1 SSCC

GS1 Srbija - Пословно удружење - бар кодови: INFORMACIJA OKO NOVE UPOTREBE GS1 SSCC: Evropski komitet za standardizaciju obratio se za pomoć GS1 SSCC u vezi transformacije koja se tiče pograničnih isporuka paketa ...

INFORMACIJA OKO NOVE UPOTREBE GS1 SSCC

Evropski komitet za standardizaciju obratio se za pomoć GS1 SSCC u vezi transformacije koja se tiče pograničnih isporuka paketa

Članovi Evropskog komiteta za standardizaciju (CEN) objavili su tehničke specifikacije (TS) za poštanske usluge. interfejsovi za pogranične pakete.

Ovo je rezultat zajedničkog napora poštanskih organizacija, onlajn maloprodavaca, kurira i pružaoca ekspres usluga i usluga isporuka paketa. Ovo dostignuće je deo strategije Evropske Komisije.
  
Jedinstveno digitalno tržište: uklanjanje prepreka za onlajn mogućnosti poslovanja.

“Ovo je krupan korak napred ka stvarnoj inovaciji u pogledu malograničnih usluga isporuka paketa u Evropi. Jedan od glavnih razloga kada se radi o problemima u pogledu isporuka/dostavljanja paketa u malograničnom prometu jesu zatvoreni standardi (standradi u okviru zatvorene mreže) što vodi do vlasništva nad mrežama a ovo, dalje, do nepogodnih tržišnih uslova za onlajn trgovinu, objašnjava Walter Trezek, zamenik predsedavajućeg e-Logistics radne grupe Ecommerce Europe i vođa CEN’s rada u vezi standardizovanih etiketa.

Krajnji cilj jeste da se transformišu usluge pogranične dostave paketa primenom jedne, zajedničke etikete koja uključuje identifikacioni kod paketa.

GS1 sa zadovoljstvom prima k znaju da je CEN  označio GS1 Serijski kod kontejnera za isporuku (SSCC) da jedinstveno identifikuje pakete i omogući interoperabilnost između svih strana u okviru mreže

GS1 SSCC je prirodni izbor s obzirom da ga mnoge kompanije već koriste kao i druge GS1 standarde prilikom svog poslovanja.

Primenom nove CEN etikete za pakete koja koristi otvorene globalne standarde, koji su prethodno primenjivani u zatvorenim mrežama, sada može biti priključen tako da formira isporuke od početne pozicije do kraja (end-to-end).
Pošiljaoci paketa sada su u mogućnosti da koriste istu etiketu za sve pakete. Svi koji rukuju paketom biće u mogućnosti da koriste SSCC kako bi lakše pratili put paketa od pošiljaoca do korisnika i, ukoliko je potrebno nazad do pošiljaoca u suprotnom smeru.
   
„CEN etiketa za pakete i SSCC uvode zanimljive mogućnosti za onlajn maloprodavce koji žele da ponude korisnicima izuzetni doživljaj prilikom isporuke i po nižoj ceni, kaže Miguel Lopera, predsednik i visoki rukovodilac pri GS1. A Bruno Aceto, dodaje “Primenom iste etikete i SSCC, kompanije koje isporučuju pakete mogu lakše da sarađuju kako bi realizovali želje svojih klijenata, opcije/rokove isporuke, fleksibilnost, vidljivost i sigurnost. Čak će i isključiti razne visoke troškove oko aktivnosti koji se tiču njihovih klijenata.

GS1 će nastaviti sa učešćem u CENOVIM inicijativama da doprinosi transformisanju  pograničnog administriranja vezano za isporuke pakete i sa zadovoljstvom prihvata priliku da sarađuje sa Ecommerce Europe i ostalim ogranizacijama u zajedničkoj promociji jedinstvene etikete za pakete.


Media contact

GS1
Nora Kaci
Senior Manager – Marketing
T: +32 2 788 78 30
E: nora.kaci@gs1.org

GS1 in Europe
Frits van den Bos
Manager Innovation
T: +31 (0) 20 511 38 20
E: Frits.vandenBos@gs1.nl
                                                                     

KAKO PROMENA STATUSA KOMPANIJE UTIČE NA KORIŠĆENJE KOMPANIJSKOG PREFIKSA

mr Gordana Korać, dipl.ecc Viši stručni saradnik za rad sa članstvom U praksi, kroz svakodnevnu komunikaciju sa našim članicam...